Loading...Privacy Policy

Schoonheidssalon Rita, gevestigd aan Onze Lieve Vrouwstraat 6 9280 Lebbeke, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Https://schoonheidssalonrita.be
Onze Lieve Vrouwstraat 6 9280 Lebbeke
0476 21 93 31
Bosman Lisbet is de Functionaris Gegevensbescherming van Schoonheidssalon Rita.
Zij is te bereiken via schoonheidssalonrita@gmail.com.
Persoonsgegevens die wij verwerken
Persoonsgegevens die wij verwerken
Schoonheidssalon Rita verwerkt uw persoonsgegevens door dat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Schoonheidssalon Rita verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
- gezondheid
- gegevens van personen jonger dan 16 jaar
-Genetische gegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via schoonheidsalonrita@gmail.com, danv erwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Schoonheidssalon Rita verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
Geautomatiseerde besluitvorming
Schoonheidssalon Rita neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Hetgaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SchoonheidssalonRita) tussen zit. Schoonheidssalon Rita gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: ESTIOS
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Schoonheidssalon Rita bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens: Wij bewaren uw persoonsgegeven voor zolang onze zaak actief is en wij van u geen melding krijgen deze gegevens te verwijderen.
Delen van persoonsgegevens met derden
Schoonheidssalon Rita verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Schoonheidssalon Rita gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Schoonheidssalon Rita en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of eenander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar schoonheidsalonrita@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readablezone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Schoonheidssalon Rita wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationaletoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Schoonheidssalon Rita neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via schoonheidsalonrita@gmail.com